Frakt fra kun 59 kroner./Fri frakt fra 599kr.

Vilkår og betingelser

Kjøpsvilkår


Generelt
Gjennom å handle hos oss, aksepterer og godkjenner du som kunde samtidig alle gjeldende betingelser.
https://natursalver.no/ er en nettbutikk drevet av Magika Natursalver (org nr: 925381306).

Magika Natursalver er selger av produktene i denne nettbutikken.

Partene

Selger er Silje Aanonsen, Molandsveien 966, 4849 Arendal,[email protected], 46546303, org nr: 925381306, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Hvis kjøper velger å betale med faktura vil IKKE varene bli sendt før faktura er betalt.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt før varen sendes og må betales før varen sendes. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkludert mva.
Vi tar forbehold om prisendringer.
Vi tar også forbehold om feil i prisene som skyldes feil på nettsiden, samt alle andre tekniske feil.
Prisene kan, ved forhold som er oppgitt her, bli endret uten varsel.

Frakt.

Bestillingene pakkes og sendes så fort vi har mulighet til, som regel sendes bestillingen fra lageret etter 1-3 virkedager.

Hvis bestillingen inneholder forhåndsbestilte varer sendes alt samlet når varen er produsert.


Ved reklamasjon og retur ta vennligst kontakt med [email protected].

Selger er ikke ansvarlig for sendingen etter den er levert til postkontor.

 Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort men produktet skal kunne selges videre bed bruk av angrefristen.

Dersom kjøpet gjelder et produkt som krem/salve/såpe kan da dette produktet åpnes men ikke prøves dersom du skal benytte deg av angrefristen.

Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.


Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig og med bildebevis og mulighet til å returnere produkt.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Uavhentede pakker
Hvis pakken ikke blir hentet innen tidsfristen kan du bli belastet kr. 195,- for å dekke våre håndtering- og returkostnader. Det samme gjelder, dersom mottakers adresse er feil eller ikke registrert hos posten.no.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Kansellering
Ved kansellering av ordre under kjøpsprosessen blir du ikke belastet. Kansellering/avbestilling av ordre etter at ordren er gjennomført gjøres via e-post: [email protected]
Om en ordre blir avbestilt etter at ordren er utsendt gjelder vanlige angrerett og retur regler som beskrevet ovenfor.


Feil eller manglende leveranser
Dersom du mangler en vare eller har fått feil vare i forsendelsen din, må du ta kontakt med oss raskest mulig. Reklamasjon må skje senest to år etter at du overtok varen. Send oss e-post på [email protected] og skriv på bestillingsnummeret og hvilken vare som mangler eller er feillevert. Har vi gjort en feil retter vi selvsagt opp denne uten ekstra kostnader for deg. Det er viktig at den feilleverte varen ikke åpnes og kan returneres i salgbar stand. Hvis du oppdager at en pakke er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang på stedet. Oppdager du en transportskade eller produkt skade først når du kommer hjem og åpner emballasjen - ta med deg hele forsendelsen inkludert emballasjen tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema. Postpersonalet vil hjelpe deg med utfyllingen. 

Dersom du har mottatt en vare som er ødelagt, må du også kontakte oss så snart som mulig. Du må dokumentere skaden med bilder. Det er viktig at du ikke kaster emballasjen varene kom i.